Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi - Chapter 19

[Cập nhật lúc: 07:11 15/09/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Red88
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 1
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 2
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 3
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 4
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 5
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 6
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 7
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 8
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 9
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 10
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 11
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 12
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 13
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 14
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 15
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 16
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 17
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 18
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 19
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 20
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 21
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 22
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 23
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 24
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 25
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 26
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 27
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 28
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 29
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 30
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 31
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 32
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 33
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 34
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 35
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 36
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 37
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 38
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 39
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 40
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 41
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 42
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 43
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 44
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 45
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 46
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 47
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 48
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 49
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 50
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 51
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 52
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 53
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 54
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 55
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 56
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 57
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 58
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 59
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 60
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 61
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 62
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 63
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 64
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 65
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 66
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 67
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 68
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 69
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 70
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 71
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 72
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 73
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 74
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 75
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 76
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 77
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 78
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 79
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 80
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 81
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 82
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 83
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 84
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 85
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 86
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 87
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 88
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 89
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 90
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 91
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 92
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 93
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 94
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 95
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 96
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 97
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 98
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 99
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 100
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 101
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 102
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 103
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 104
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 105
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 106
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 107
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 108
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 109
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 110
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 111
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 112
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 113
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 114
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 115
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 116
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 117
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 118
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 119
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 120
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 121
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 122
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 123
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 124
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 125
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 126
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 127
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 128
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 129
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 130
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 131
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 132
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 133
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 134
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 135
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 136
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 137
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 138
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 139
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 140
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 141
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 142
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 143
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 144
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 145
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 146
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 147
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 148
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 149
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 150
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 151
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 152
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 153
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 154
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 155
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 156
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 157
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 158
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 159
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 160
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 161
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 162
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 163
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 164
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 165
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 166
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 167
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 168
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 169
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 170
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 171
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 172
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 173
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 174
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 175
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 176
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 177
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 178
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 179
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 180
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 181
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 182
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 183
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 184
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 185
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 186
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 187
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 188
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 189
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 190
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 191
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 192
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 193
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 194
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 195
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 196
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 197
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 198
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 199
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 200
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 201
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 202
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 203
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 204
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 205
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 206
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 207
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 208
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 209
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 210
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 211
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 212
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 213
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 214
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 215
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 216
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 217
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 218
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 219
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 220
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 221
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 222
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 223
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 224
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 225
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 226
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 227
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 228
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 229
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 230
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 231
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 232
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 233
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 234
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 235
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 236
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 237
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 238
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 239
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 240
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 241
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 242
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 243
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 244
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 245
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 246
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 247
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 248
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 249
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 250
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Wibu Là lũ Súc Vật Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
Trùng sinh mà gọi bọn kia là ngài là biết Rác rồi.
Author Trả lời
M M Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
Bực quá ... art thì đẹp nhưng mà nét mặt ...
Author Trả lời
Phải chơi loli khi còn Non ! Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
Sóng biển bay xa đón nắng mờ
Ngồi nhìn gió lượn ngắm nhà thơ
Kề bên sắc thắm lòng hờ hững
Hít chút hương say lạc giấc mơ

Bước lại trầm ngâm mái tóc hồng
Nhìn nhau tỏa sáng, hướng gợi lòng
Cơ duyên kết nối xoe tiền định
Ước được cùng nàng bước thảm trong

Tương lai phía trước sóng dần trôi
Phó thác lòng yêu chỉ một thôi
Xác cạnh cùng nhau đi một hướng
Thiên thu vạn kiếp vẫn bồi hồi

Đến lúc hai ta nguyện một nhà
Ôm nhau hòa tấu khúc tình ca
Dù cho thử thách luôn còn đó
Nắm lấy rồi ta sẽ vượt qua

By: Phải chơi loli khi còn non (Chế Dạo)
Author Trả lời
le thanhy Thành viên 20 giờ trước Chapter 10 Báo vi phạm
sao lag chậm quá có ai bị không chỉ tôi cách sửa đi
Author Trả lời
Phi Vũ Thành viên 20 giờ trước Chapter 21 Báo vi phạm
Na và sặc à :))
Author Trả lời
ngu mới tin Thành viên 20 giờ trước Chapter 21 Báo vi phạm
thằng main ngu loz lắm ae đừng đọc emo
Author Trả lời
M M Thành viên 1 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Nói thật ... truyện này được ... mỗi tội vẽ nét mặt chẳng ăn nhằm vào đâu =) lúc nào cũng nhăn nhăn như khỉ ăn ớt
 • Author
  Hoàng Ngọc Anh Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
  Haiz khổ , nếu mà không vẽ quả mặt như thế thì bộ này hay phải biết
 • Author
  Kono Arthur Da Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
  Ừ đúng thật, vẽ mặt như mấy thằng gọi đòn á
 • Author
  Lê Thanh Hải Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  chú chím ( dj chip ) :))
Author Trả lời
Nguyá»…n Hiệu Thành viên 2 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Con dao tác dụng gây điếc +1000% sát thương chuẩn với mục tiêu thính giác nhạy bén
Author Trả lời
Prỏ? Thành viên 3 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
Thật là GAY cấn
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 3 ngày trước Chapter 19 Báo vi phạm
emoSimp à
Author Trả lời
Minhh Minhh Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Main còn hơi xấu,dễ kích động,dễ biểu hiện biểu cảm,nói hơi nhiều(suy ngẫm là đc),mắt như suneo:)))=>hi vọng khá thấp
Author Trả lời
tôi là chúa nhưng là chúa hề Thành viên 3 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
hmm cùng là 1 ng mà sao lại nch xưng ngài nhỉ tôi nch với tôi toàn gọi thg loser hay dbrr thôi
 • Author
  Họ Tê Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Có biết Rick and Morty ko? 1 mình Rick C-137 đồ sát vô số các Rick khác trong đa vũ trụ tới nỗi cả đám phải tôn lên làm đức thánh và buộc phải đưa ra kế sách "anh bạn à, chúng tôi muốn giảng hòa" mới tạm yên ổn emo
Author Trả lời
M M Thành viên 3 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
Chả hiểu sao tác giả vẽ cái mặt suốt ngày nhăn nhó như bị bứu trĩ vậy
Author Trả lời
. trọc đầu chẻ 2 mái Thành viên 3 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
ae đọc chap 20 xem . thằng main đéo biết cc gì mà cứ to mồm vs tóc vàng này nọ . gặp tao tao xiêm cmnr
 • Author
  Người qua đường Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Mặt lồ.n mày được mỗi cái xàm lồn trên mạng thôi, xiên ông bà già nhà mày cho hả dạ
 • Author
  . trọc đầu chẻ 2 mái Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Mày đang nói mày hả . Cào phím mà đéo để cái mặt lên mà cào cha mẹ mày chắc toàn bú cu
 • Author
  Người qua đường Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Bú cái lồn chị, em, mẹ của m ở nhà ấy?, rồi t đụ gia đình m nát lồn con đĩ. Mẹ. Mày?
 • Author
  . trọc đầu chẻ 2 mái Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  hahah coi thằng thất học nc  kìa . nhà tao ỉa đái xong là nhà mày vào liếm hả.dịch đói đến mức xin bú đít bú chim nhà tao à. thôi ông bà còn không có trình liếm đít nhà tao
 • Author
  . trọc đầu chẻ 2 mái Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  hahaha thằng bú đítemo
 • Author
  . trọc đầu chẻ 2 mái Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  cha mày chắc cãi nhau xong đòi bú đít đẻ ra mày hả . thôi phong tục nhà mày có chó mới cho đụ thôi né nhà tao ra thằng rác . đồ con oan :) con oan mà còn ảo tưởng như cha mày hahaha. mày chắc con của bà hốt phân bò cãi nhau vs cha mày đẻ ra mày ghêemo
 • Author
  ✞Hội̠d̠i̠ệt̠c̠h̠ủn̠g̠n̠r̠t̠v̠à b̠éo̠,f̠a̠n̠b̠éo̠✞ Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  Bn nói mấy thằng thiểu năng làm gì
Author Trả lời
Nguyễn Thành Tài Thành viên 3 ngày trước Chapter 19 Báo vi phạm
nản l main ghê g mà đ có 3ong tinh toạ là chết mẹ nó rồi mà cứ tưởng mình thiên tài
 • Author
  mắt quỷ Hội Đồng Liên Hiệp Chống Béo NTR Quốc Tế Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  3 ông tinh tọa cũng là main mà suy ra main là thiên tài:))