Đăng nhập Murim - Chapter 88

[Cập nhật lúc: 08:14 14/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 1
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 2
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 3
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 4
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 5
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 6
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 7
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 8
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 9
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 10
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 11
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 12
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 13
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 14
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 15
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 16
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 17
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 18
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 19
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 20
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 21
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 22
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 23
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 24
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 25
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 26
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 27
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 28
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 29
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 30
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 31
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 32
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 33
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 34
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 35
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 36
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 37
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 38
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 39
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 40
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 41
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 42
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 43
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 44
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 45
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 46
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 47
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 48
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 49
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 50
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 51
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 52
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 53
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 54
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 55
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 56
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 57
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 58
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 59
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 60
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 61
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 62
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 63
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 64
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 65
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 66
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 67
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 68
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 69
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 70
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 71
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 72
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 73
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 74
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 75
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 76
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 77
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 78
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 79
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 80
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 81
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 82
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 83
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 84
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 85
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 86
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 87
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 88
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 89
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 90
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 91
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 92
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 93
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 94
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 95
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 96
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 97
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 98
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 99
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 100
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 101
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 102
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 103
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 104
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 105
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 106
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 107
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 108
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 109
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 110
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 111
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 112
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 113
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 114
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 115
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 116
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 117
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 118
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 119
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 120
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 121
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 122
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 123
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 124
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 125
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 126
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 127
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 128
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 129
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 130
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 131
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 132
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 133
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 134
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 135
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 136
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 137
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 138
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 139
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 140
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 141
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 142
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 143
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 144
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 145
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 146
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 147
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 148
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 149
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 150
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 151
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 152
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 153
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 154
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 155
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 156
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 157
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 158
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 159
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 160
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 161
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 162
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 163
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 164
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 165
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 166
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 167
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 168
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 169
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 170
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 171
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 172
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 173
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 174
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 175
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 176
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 177
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 178
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 179
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 180
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 181
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 182
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 183
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 184
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 185
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 186
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 187
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 188
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 189
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 190
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 191
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 192
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 193
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 194
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 195
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 196
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 197
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 198
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 199
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 200
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 201
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 202
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 203
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 204
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 205
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 206
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 207
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 208
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 209
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 210
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 211
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 212
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 213
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 214
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 215
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 216
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 217
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 218
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 219
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 220
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 221
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 222
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 223
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 224
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 225
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 226
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 227
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 228
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 229
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 230
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 231
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 232
Đăng nhập Murim chap 88 - Trang 233
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Uôifdy Utsdse Thành viên 1 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Ok hẳn là vận khí
Author Trả lời
Tee Tee Thành viên 1 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Đoạn "hơi ít" buồn cười vc 🤣
Author Trả lời
Bần Tank Không Ngán Một Ai Thành viên 3 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Trong khi main đang chơi đùa ở đây thì thằng kia ở thế giới thực quẩy banh nhà=))
 • Author
  Chu Anh Tú Thành viên 5 phút trước Báo vi phạm
  main vào đây cả tháng cg chỉ mất 1 tiếng thôi nên thg kia ko quẩy dc đâu
Author Trả lời
Thành viên 3 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Thành chủ sẽ giận thì chắc là con gái quá
 • Author
  mm Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  cái lão ở đầu chap ấy tk ngu, lúc nào cũng gái, đọc truyện sexxx nhiều quá bị ngu à
 • Author
  Asuka Hiruki Thành viên 54 phút trước Báo vi phạm
  đọc truyện harem nhiều quá đâm ra ảo tưởng à
Author Trả lời
bang chủ tạc thiên bang Thành viên 3 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Có ji ghê gớm đâu tạm lực đan công thức có chứa nước tinh khiết, đường, Taurine, Caffein, Insositol, Vitamin B3, B6, B12, Cholin, INS 330, INS 211, INS 124, hương dứa tổng hợp...
 • Author
  edaw Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Đúng là Bang chủ Tạc Thiên Bang :3
 • Author
  XAMLONISTA - Phương Trượng Thích Truyện Tranh Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Thiếu vitamin C kìa cưngemo
Author Trả lời
Royal YuGiOh! Thành viên 4 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Ơ sao công lực của main mới là 45 năm nhỉ, mình nhớ là nó cao hơn mà
 • Author
  . Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Lúc trc nó có luyện nội công đâu, chỉ ngoại công thôi, chỉ có làm nv mới tăng nội công đc chứ nó k luyện đc hay sao ấy
 • Author
  Ju ly Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  + thêm 45 năm
Author Trả lời
๛๖ۣۜTạ¢ ๖ۣۜTɦĭêη ๖ۣۜBαηɠツ_ Captain Hyperion Thành viên 1 ngày trước Chapter 57 Báo vi phạm
Mở mồm là khịa
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 2 ngày trước Chapter 89 Báo vi phạm
Đan dược như quả gì nhỉ emo
 • Author
  kk kk Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  quả vải :)))))
 • Author
  Daphne Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Quả thanh mai :)))
 • Author
  @ Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Gấc
 • Author
  gggg Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  mẹ đan dược kiểu đéo gì như cục cơm nguội vo lại emo
 • Author
  SCP 05-13 Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  sầu riêng =]]
Author Trả lời
Trang Dupai Thành viên 3 ngày trước Chapter 89 Báo vi phạm
Main thiếu nghị lực quá
Author Trả lời
Lê Việt anh Thành viên 6 ngày trước Chapter 89 Báo vi phạm
Main sẽ đéo đồng ý, mấy truyện này toàn như thế ( t đọc truyện cứ nghĩ ntn nó lại ngược lại nên chắc là ... như thế :)))
Author Trả lời
Catty ya Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
Raw các tập tiếp theo cho ai hóng: https://tiny.one/raw-comic
Author Trả lời
Cú Đêm - Gumball Thành viên 6 ngày trước Chapter 89 Báo vi phạm
Sao t nhìn đan dược đó như trái bóng hay đánh golf nhờ v:
Author Trả lời
Kẻ Vô Danh Thành viên 6 ngày trước Chapter 89 Báo vi phạm
Đan dược nhìn như quả vải :v
 • Author
  10 Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  :))
 • Author
  Đại Đỗ Pro Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Ừ giống thật =))
Author Trả lời
Van L. Helsing Thành viên 7 ngày trước Chapter 89 Báo vi phạm
không biết main đồng ý không ta
 • Author
  Night Fury Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Đợi 2 năm nữa em lớn đã
Author Trả lời
Vãi Thành viên 7 ngày trước Chapter 89 Báo vi phạm
Đan gì mà trong như mấy cục ***