Đạo Sĩ Giang Hồ - Chapter 59

[Cập nhật lúc: 15:59 05/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 1
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 2
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 3
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 4
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 5
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 6
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 7
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 8
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 9
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 10
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 11
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 12
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 13
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 14
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 15
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 16
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 17
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 18
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 19
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 20
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 21
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 22
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 23
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 24
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 25
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 26
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 27
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 28
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 29
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 30
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 31
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 32
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 33
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 34
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 35
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 36
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 37
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 38
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 39
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 40
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 41
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 42
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 43
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 44
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 45
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 46
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 47
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 48
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 49
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 50
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 51
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 52
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 53
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 54
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 55
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 56
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 57
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 58
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 59
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 60
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 61
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 62
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 63
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 64
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 65
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 66
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 67
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 68
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 69
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 70
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 71
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 72
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 73
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 74
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 75
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 76
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 77
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 78
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 79
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 80
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 81
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 82
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 83
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 84
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 85
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 86
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 87
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 88
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 89
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 90
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 91
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 92
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 93
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 94
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 95
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 96
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 97
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 98
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 99
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 100
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 101
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 102
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 103
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 104
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 105
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 106
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 107
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 108
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 109
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 110
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 111
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 112
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 113
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 114
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 115
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 116
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 117
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 118
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 119
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 120
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 121
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 122
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 123
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 124
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 125
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 126
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 127
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 128
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 129
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 130
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 131
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 132
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 133
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 134
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 135
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 136
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 137
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 138
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 139
Đạo Sĩ Giang Hồ chap 59 - Trang 140
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Ma Vương loli Thành viên 17 giờ trước Chapter 61 Báo vi phạm
Đậu con mòe đang gây cấn lại đứt dây đàng. Cứ tưởng chap81 là hết ai ngờ 61 tụt hứng trầm trọng.
Trầm cảm cmnr
Author Trả lời
Đ Thành viên 2 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Trao girl à mặt giống đàn ông thế
Author Trả lời
. Arnold Thành viên 3 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Bộ này hay đấy
Author Trả lời
miza bear Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Raw các tập tiếp theo cho ai hóng: https://tiny.one/raw-comic
Author Trả lời
Ngắn . Thành viên 4 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Vl, khi thì sinh tử đạo hiệp, khi thì càn thành đạo hiệp, khi thì thiện đức đạo hiêp, mặc dù bt là cướp truyện từ nhiều nguồn nhưng ko thể thống nhất cg 1 cái tên àk :v
 • Author
  nhìn cái loz Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Thằng ngu này mày đọc lướt à lúc gần chết ở mấy chap đầu ở trên thuyền là stđh còn lúc nó đánh bại thằng gia thế là ctđh lúc nó cứu giúp làng của con đồ đệ nó là tđđhemo
 • Author
  Doãn công Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  M ngáo ak? Mấy tên đấy dân gian gọi chứ liên quan j bên dịch
Author Trả lời
Baby Tiểu Tử Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Truyện hàn thì hàn từ a đến z thì đẹp. Truyện hàn mà tên trung là đọc thấy ngang quá
 • Author
  Jay Jo Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Tu tiên cổ trang mà,chừng nào đô thị đi
Author Trả lời
Bảo Lâm Thành viên 4 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Sao mặt quận chúa vẽ giống nam mà nhìn ngực thì chia đéo khác j múi ngực vuông vẽ cho con trai
Author Trả lời
New Thành viên 4 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Chời ơi từ bên truyện Ngã lão tới khúc hay lại hết bên đây cũng vậy 
Ghét sự chờ đợi emoemo
Author Trả lời
Ho Ta Thành viên 4 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Nhanh vl tự nhiên chưa j chuyển đến cảnh ăn tiền phục hoàn đan xong nói mấy cái vớ vẩn rồi hết
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang _ Từ Hạ Thành viên 10 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
WTF từ tỷ thành muội r ????
 • Author
  ... Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Do dịch á.....
Author Trả lời
Lê Lâm Thành viên 13 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Nội dung càng ngày càng chán
 • Author
  hmm mmmmmmmmmm Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  ngày càng hay
Author Trả lời
Do You Believe In Gravity? Thành viên 13 ngày trước Báo vi phạm
Tôi kể với kẻ giết người rằng tôi bị NTR. Crush của tôi bị một thằng mập xấu xí vỗ đít đen đét, và phập cô ấy thở hổn hển trong khi cô ấy vẫn rên rĩ " Anh thật tuyệt daddy". Trong khi mỗi ngày tôi chuẩn bị bữa trưa ngon lành cho cô ấy thì lại bị ném vào thùng rác. Công việc của tôi không tốt khi chính thằng mập địt đấy là sếp của tôi, hắn ta đạo đức giả trước mặt tôi khi cố điều tôi đi công tác xa để được phập cô ấy, trong khi đó hắn trả tôi mức lương tệ bạc mà tôi đã dùng 30% nó để chuẩn bị cái bữa trưa bị ném vào thùng rác. Tôi đau khổ đến độ phải xin nghỉ phép , trên đường về quê tôi lại bị nổ lốp xe giữa đêm mưa giá lạnh. Tôi cuốc bộ 20km khi nước mắt hoà nước mưa cùng sự phẩn uất khôn nguôi. Cuối cùng tôi gặp được một kẻ mà hắn nói rằng "Hắn sẽ giết tôi" tôi biết ơn hắn vì đã cho tôi cơ hội nhìn thấy ánh sáng thiên đường. Sau khi nghe xong câu chuyện, kẻ giết người nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và khuyên nhũ tôi :
"Lều của tôi phía trước một chút, cậu có thể vào đó trú mưa và kể tiếp ! Chúng ta sẽ uống chút gì đó, đừng trở thành thằng closer như thế ! Hãy nghĩ rằng cậu sẽ cố gắng thật giàu có và hãy lập kế hoạch để sau này phập vợ và con gái của thằng mập địt đó khi hắn ta đang bị trói trên ghế và mở to mắt nhìn !"
Đêm đó dưới cơn mưa khi đôi chân đã mệt rã rời, tôi như thấy ngọn lữa bùng cháy trong trái tim mình. Hắn ta đã đúng tôi không thể gục ngã như vậy. Cuối cùng tôi nhậu cùng hắn trong căn lều đến khi hắn say tôi đã trói hắn lại và báo cảnh sát. Tôi cảm thấy khá tội lỗi khi đã bịa chuyện để lừa hắn. Rít trên môi điếu thuốc đã thấm một ít nước mưa mà tôi lấy từ túi áo của hắn, trầm ngâm... tôi nghĩ hắn đã thực sự xem tôi là một người bạn ....những lon bia lạnh cũng thật tuyệt và.... lỗ đít của hắn cũng thật khít :((((
 • Author
  Vũ ... Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  dm ghê vãi
 • Author
  đây là tên của bố mày Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  tóm tắt: truyện kể về 1 tk gay bị 1 kẻ giết ng hàng loạt doạ giết, tk gay nhanh trí tỏ vẻ đáng thương và đánh lạc hướng bịa truyện kể cho cậu ta về việc hắn bị béo-san ntr. Kẻ giết ng động tâm và quyết định bầu bạn cùng hắn, ko ngờ lại dẫn cọp vào hang kết quả tk gay trói cậu ta lại r đút đít tung cặc khiến kẻ giết ng chỉ biết rên kyaa onichan sugoi sugoi
Author Trả lời
Do You Believe In Gravity? Thành viên 13 ngày trước Báo vi phạm
Tôi kể với kẻ giết người rằng tôi bị NTR. Crush của tôi bị một thằng mập xấu xí vỗ đít đen đét, và phập cô ấy thở hổn hển trong khi cô ấy vẫn rên rĩ " Anh thật tuyệt daddy". Trong khi mỗi ngày tôi chuẩn bị bữa trưa ngon lành cho cô ấy thì lại bị ném vào thùng rác. Công việc của tôi không tốt khi chính thằng mập địt đấy là sếp của tôi, hắn ta đạo đức giả trước mặt tôi khi cố điều tôi đi công tác xa để được phập cô ấy, trong khi đó hắn trả tôi mức lương tệ bạc mà tôi đã dùng 30% nó để chuẩn bị cái bữa trưa bị ném vào thùng rác. Tôi đau khổ đến độ phải xin nghỉ phép , trên đường về quê tôi lại bị nổ lốp xe giữa đêm mưa giá lạnh. Tôi cuốc bộ 20km khi nước mắt hoà nước mưa cùng sự phẩn uất khôn nguôi. Cuối cùng tôi gặp được một kẻ mà hắn nói rằng "Hắn sẽ giết tôi" tôi biết ơn hắn vì đã cho tôi cơ hội nhìn thấy ánh sáng thiên đường. Sau khi nghe xong câu chuyện, kẻ giết người nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và khuyên nhũ tôi :
"Lều của tôi phía trước một chút, cậu có thể vào đó trú mưa và kể tiếp ! Chúng ta sẽ uống chút gì đó, đừng trở thành thằng closer như thế ! Hãy nghĩ rằng cậu sẽ cố gắng thật giàu có và hãy lập kế hoạch để sau này phập vợ và con gái của thằng mập địt đó khi hắn ta đang bị trói trên ghế và mở to mắt nhìn !"
Đêm đó dưới cơn mưa khi đôi chân đã mệt rã rời, tôi như thấy ngọn lữa bùng cháy trong trái tim mình. Hắn ta đã đúng tôi không thể gục ngã như vậy. Cuối cùng tôi nhậu cùng hắn trong căn lều đến khi hắn say tôi đã trói hắn lại và báo cảnh sát. Tôi cảm thấy khá tội lỗi khi đã bịa chuyện để lừa hắn. Rít trên môi điếu thuốc đã thấm một ít nước mưa mà tôi lấy từ túi áo của hắn, trầm ngâm... tôi nghĩ hắn đã thực sự xem tôi là một người bạn ....những lon bia lạnh cũng thật tuyệt và.... lỗ đít của hắn cũng thật khít :((((
 • Author
  John Phat Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  Ông nên viết tiểu thuyết thề nên viết đi
 • Author
  đây là tên của bố mày Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  tóm tắt: truyện kể về 1 tk gay bị 1 kẻ giết ng hàng loạt doạ giết, tk gay nhanh trí tỏ vẻ đáng thương và đánh lạc hướng bịa truyện kể cho cậu ta về việc hắn bị béo-san ntr. Kẻ giết ng động tâm và quyết định bầu bạn cùng hắn, ko ngờ lại dẫn cọp vào hang kết quả tk gay trói cậu ta lại r đút đít tung cặc khiến kẻ giết ng chỉ biết rên kyaa onichan sugoi sugoi
Author Trả lời
Lê Hiếu Thành viên 13 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Na9 hazzz
Author Trả lời
Đinh Văn Vượng Thành viên 13 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
ảnh bé đọc k sướng