Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục - Chapter 30

[Cập nhật lúc: 01:13 07/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 1
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 2
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 3
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 4
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 5
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 6
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 7
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 8
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 9
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 10
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 11
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 12
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 13
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 14
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 15
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 16
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 17
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 18
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 19
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 20
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 21
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 22
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 23
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 24
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 25
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 26
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 27
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 28
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 29
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 30
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 31
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 32
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 33
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 34
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 35
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 36
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 37
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 38
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 39
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 40
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 41
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 42
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 43
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 44
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 45
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 46
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 47
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 48
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 49
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 50
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 51
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 52
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 53
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 54
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 55
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 56
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 57
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 58
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 59
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 60
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 61
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 62
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 63
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 64
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 65
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 66
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 67
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 68
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 69
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 70
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 71
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 72
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 73
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 74
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 75
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 76
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 77
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 78
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 79
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 80
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 81
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 82
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 83
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 84
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 85
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 86
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 87
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 88
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 89
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 90
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 91
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 92
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 93
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 94
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 95
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 96
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 97
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 98
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 99
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 100
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 101
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 102
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 103
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 104
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 105
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 106
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 107
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 108
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 109
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 110
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 111
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 112
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 113
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 114
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 115
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 116
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 117
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 118
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 119
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 120
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 121
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 122
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 123
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 124
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 125
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 126
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 127
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 128
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 129
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 130
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 131
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 132
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 133
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 134
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 135
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 136
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 137
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 138
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 139
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 140
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 141
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 142
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 143
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 144
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 145
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 146
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 147
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 148
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 149
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 150
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 151
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 152
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 153
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 154
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 155
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 156
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 157
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 158
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 159
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 160
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 161
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 162
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 163
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 164
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 165
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 166
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 167
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 168
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 169
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 170
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 171
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 172
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 173
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 174
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 175
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 176
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 177
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 178
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 179
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 180
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 181
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 182
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 183
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 184
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 185
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 186
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 187
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 188
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 189
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 190
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 191
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 192
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 193
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 194
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 195
Hầm Ngục Hướng Dẫn Cấp Địa Ngục chap 30 - Trang 196
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
phi vu Thành viên 28 phút trước Chapter 33 Báo vi phạm
Chỉ là mấy đứa hạng 3 ko đủ trình
Author Trả lời
A A Thành viên 34 phút trước Chapter 33 Báo vi phạm
ủa tưởng ở trong phòng chờ ko chết được
 • Author
  Chu Anh Tú Thành viên 1 giây trước Báo vi phạm
  vẫn bị nha
  chỉ cần làm cho ko hồi phục kịp là dc
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG- Lý Bạch Thành viên 46 phút trước Chapter 33 Báo vi phạm
bọn lol này ko = con goblin
 • Author
  Cô bé đẹp zai Thành viên 23 phút trước Báo vi phạm
  hợp lí
Author Trả lời
Otaku Thành viên 48 phút trước Chapter 33 Báo vi phạm
Bị đánh cho đã đời vô r mới hỏi thằng này là ai và m ở hầm ngục nào quá, thường là như thế chứ đáng lẽ phải hỏi trước r mới đánh chứ  -_-
Author Trả lời
thằng nào chửi tao thằng đó ăn cứt Thành viên 50 phút trước Chapter 33 Báo vi phạm
lũ kém cõi hạng 3 và tên vô danh hạng 2 nghe khinh vl =)))))))))
Author Trả lời
torito eto Thành viên 1 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
phòng chờ thì sao chết được nhỉ
Author Trả lời
Scott Hoàng Thành viên 1 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Hình như do chị của con nhỏ kia tốc độ hồi phục ko bằng tốc độ sá thương nên chết nhỉ thế mà toi cứ tưởng ở trong phòng chờ là méo chết chứ shiet
 • Author
  torito eto Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  nếu thế thì làm gì có thời gian trăn trối cho con em truyện vô lí vcl
 • Author
  Lếu Lều Lốc Xoáy Thành viên 17 phút trước Báo vi phạm
  emotui cũng ko biết luôn :3 Khả năng nhẩt tui nghĩ là người giết chị nhỏ đó có được chúc phúc gì đó có thể ngăn hồi phục từ phòng chờ hay sao
Author Trả lời
a Thành viên 1 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Những thằng có quyền lực tí là ảo tưởng, mấy thằng đó nên hành hạ lâu vào để não nó thông.
Author Trả lời
Phạm Minh Mẫn Thành viên 1 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Tầng 6 cấp thường chắc bằng tầng 2 cấp địa ngục quá
 • Author
  Quoc Phan Thành viên 32 phút trước Báo vi phạm
  Trong khi anh main cấp độ 5 cộng thêm mấy vị thần
Author Trả lời
LXuân Love Thành viên 2 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Có truyện chữ không
Author Trả lời
Hảo Hán Thành viên 2 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Cấp thường đòi đấu cấp hell
Author Trả lời
Thanh Thanh Thành viên 2 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Chắc cấp độ thường có mỗi mình anh tầng 6 nên anh nghĩ vậy là ngon :v
Author Trả lời
Hoàng Hoàng Thành viên 2 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Ko nạp đánh nhau với nạp lần đầu :))
Author Trả lời
Chi Thao Thành viên 2 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Ez,normal,hard,hell(hell khó thì có khó nhưng thật thì nó vẫn dễ chán với anh kẹt trong lu,jump king
Author Trả lời
Lê Xuân Linh Thành viên 2 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
Tầng 6 thường solo tầng 5 địa ngục :))