Người Đàn Ông Thực Thụ - Chapter 53

[Cập nhật lúc: 10:34 07/09/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Red88
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 1
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 2
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 3
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 4
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 5
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 6
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 7
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 8
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 9
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 10
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 11
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 12
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 13
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 14
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 15
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 16
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 17
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 18
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 19
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 20
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 21
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 22
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 23
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 24
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 25
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 26
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 27
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 28
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 29
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 30
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 31
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 32
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 33
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 34
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 35
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 36
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 37
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 38
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 39
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 40
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 41
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 42
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 43
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 44
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 45
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 46
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 47
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 48
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 49
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 50
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 51
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 52
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 53
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 54
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 55
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 56
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 57
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 58
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 59
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 60
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 61
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 62
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 63
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 64
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 65
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 66
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 67
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 68
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 69
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 70
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 71
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 72
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 73
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 74
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 75
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 76
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 77
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 78
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 79
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 80
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 81
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 82
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 83
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 84
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 85
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 86
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 87
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 88
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 89
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 90
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 91
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 92
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 93
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 94
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 95
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 96
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 97
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 98
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 99
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 100
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 101
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 102
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 103
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 104
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 105
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 106
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 107
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 108
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 109
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 110
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 111
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 112
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 113
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 114
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 115
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 116
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 117
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 118
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 119
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 120
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 121
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 122
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 123
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 124
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 125
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 126
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 127
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 128
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 129
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 130
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 131
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 132
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 133
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 134
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 135
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 136
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 137
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 138
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 139
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 140
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 141
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 142
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 143
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 144
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 145
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 146
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 147
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 148
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 149
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 150
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 151
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 152
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 153
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 154
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 155
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 156
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 157
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 158
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 159
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 160
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 161
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 162
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 163
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 164
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 165
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 166
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 167
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 168
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 169
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 170
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 171
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 172
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 173
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 174
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 175
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 176
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 177
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 178
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 179
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 180
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 181
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 182
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 183
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 184
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 185
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 186
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 187
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 188
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 189
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 190
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 191
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 192
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 193
Người Đàn Ông Thực Thụ chap 53 - Trang 194
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Pé đèo Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
Người đàn ông thực thụ là phải biết đuj :))
Author Trả lời
colenth Thành viên 1 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Link raw cho ae nào ko thích chờ đợi. http://megaurl.in/BKnTZcE
Author Trả lời
Trần Bách Vân Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
hahahahahaha, zừa lòng tao lắm emo
Author Trả lời
Vũ Minh Tiến Thành viên 3 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Đm. Cho xin mỗi cái tên tiếng anh hay bản novel cũng đ cho. Bọn lol
 • Author
  ss ss Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Real man
Author Trả lời
giáo sư Thành viên 3 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Hot potato là một vấn đề tranh luận khó, nan giải.
Dịch thành khoai tây nóng :V
 • Author
  Đăng Lê Minh Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Fun fact cái trò chuyền quả bomb cho người khác trong 1 khoảng tgain nhất định ai cầm quả bomb cuối thì thua tên là hot potato đấy
Author Trả lời
hmu hmu Thành viên 3 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
cặc
Author Trả lời
QTB .Forever Thành viên 3 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Nhờn
Author Trả lời
Ta Hi Thành viên 3 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Ai có link raw k
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG - Chó moi Thành viên 3 ngày trước Chapter 54 Báo vi phạm
Nhờn nhờn nhờn
Author Trả lời
Long Đặng Thành viên 7 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
hình như vợ main kiếp trước là thư kí Lee Ae Ran. Mn coi chap 1 lại sẽ thấy vợ main kiếp trước, có hơi giống thư kí Lee Ae Ran hiện tại. Với mình đã đọc ở chap 59 bên raw thì thấy main có xác nhận là đã có người mình thích sau đó đồng nghiệp có hỏi là thư kí Lee Ae Ran hả? ( chắc đây là hint từ tác giả)
 • Author
  béo san Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  muốn biết vợ là ai thì đọc novel ,khỏi đoán non già
 • Author
  Ä‘inh vÅ© Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Xin link novel với
Author Trả lời
Hoang Toilamotconmot Thành viên 8 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Chap mới please
Author Trả lời
Tiểu Hòa Thượng Ngây Thơ Vô Số Tội Thành viên 9 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
ai cho mình hỏi main sau này cưới con vợ cũ hay cưới con khác
 • Author
  trần sơn Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Main địt tất
Author Trả lời
lê minh Thành viên 10 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
M.n ai biết truyện chữ tên gì không. Cho mình xin cảm ơn
 • Author
  Hoang Toilamotconmot Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
Author Trả lời
blink Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
sắp đến ngày LISA debut solo ! 10/9
Author Trả lời
Béo Dê Thành viên 10 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Đẹp thì có địt đo ?
 • Author
  Thanos Tạc Tượng Bang Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Lạy