Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế - Chapter 23

[Cập nhật lúc: 07:05 14/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 120
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 23 - Trang 121
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Sai 666 Thành viên 10 giờ trước Chapter 23 Báo vi phạm
Vl nhìn như saikano ấy
Author Trả lời
Bùi Ngọc Thạch Thành viên 10 giờ trước Chapter 23 Báo vi phạm
Chap sau ác chiến đây
Author Trả lời
∆ Albedo Thành viên 14 giờ trước Chapter 23 Báo vi phạm
Chap này hay
Author Trả lời
๖ۣۜ R i c k y Thành viên 14 giờ trước Chapter 23 Báo vi phạm
:)) toàn huyền thoại xuất hiện
Author Trả lời
Monika Chr Thành viên 1 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
Bỏ thôi :)
Author Trả lời
Uchiha Haha Thành viên 1 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Chắt xây thêm vài mộ nữa đây
Author Trả lời
Lê Kiệt Thành viên 2 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Thg reset op vcl
Author Trả lời
Lê Kiệt Thành viên 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Đcm bọn nó op vcl có cả reset đéo hiểu thg kiểu gì
Author Trả lời
Satoh Higo Thành viên 2 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Đọc bl của bộ truyện này khiển tôi bị thiểu lăng vì toàn gắp mấy đứa ảo ma vcl @@
 • Author
  ha Ken Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Thiểu năng thằng ngu.
  Nói người khác mà bản thân lại sai chính tả thì ra giống cái gì? Nhục vcl
 • Author
  Paimon, klee, qiqi, diona vợ tau hết :))))) Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Ha ken: ổng nói mình thì phải mà :v, với lại sai chính tả thì s bth gõ tn thì vẫn đầy ng ấn sai mà, lm như ai cũng viết đúng ko bh sai ko bằng mà sao chú căng v emo
Author Trả lời
Đoán Xem Thành viên 2 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Đập mẹ lũ trẻ trâu anh hùng fake đi (mấy thằng đầu Bùi đi chung với thằng kiếm ấy)
Author Trả lời
Tuan Minh Thành viên 2 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Vl nhổ anh hùng truyền giáo 7 tuổi...
Author Trả lời
nguyá»…n nghÄ©a Thành viên 2 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
đù main phản anh hừng hay
Author Trả lời
trần thủy Thành viên 3 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
khoan sao con anh hùng đức tin nó ns nó sống đc 100 năm rồi ,chứ ko phải nó cùng thời đại vs thg ah kiếm à
 • Author
  Nguyenle vietcuong Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  khả năng là con này ở dị giới lâu hơn bọn kia, hoặc nó là người của thế hệ trước nhập bọn với bọn này
Author Trả lời
Do You Believe In Gravity? Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Tôi kể với kẻ giết người rằng tôi bị NTR. Crush của tôi bị một thằng mập xấu xí vỗ đít đen đét, và phập cô ấy thở hổn hển trong khi cô ấy vẫn rên rĩ " Anh thật tuyệt daddy". Trong khi mỗi ngày tôi chuẩn bị bữa trưa ngon lành cho cô ấy thì lại bị ném vào thùng rác. Công việc của tôi không tốt khi chính thằng mập địt đấy là sếp của tôi, hắn ta đạo đức giả trước mặt tôi khi cố điều tôi đi công tác xa để được phập cô ấy, trong khi đó hắn trả tôi mức lương tệ bạc mà tôi đã dùng 30% nó để chuẩn bị cái bữa trưa bị ném vào thùng rác. Tôi đau khổ đến độ phải xin nghỉ phép , trên đường về quê tôi lại bị nổ lốp xe giữa đêm mưa giá lạnh. Tôi cuốc bộ 20km khi nước mắt hoà nước mưa cùng sự phẩn uất khôn nguôi. Cuối cùng tôi gặp được một kẻ mà hắn nói rằng "Hắn sẽ giết tôi" tôi biết ơn hắn vì đã cho tôi cơ hội nhìn thấy ánh sáng thiên đường. Sau khi nghe xong câu chuyện, kẻ giết người nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và khuyên nhũ tôi :
"Lều của tôi phía trước một chút, cậu có thể vào đó trú mưa và kể tiếp ! Chúng ta sẽ uống chút gì đó, đừng trở thành thằng closer như thế ! Hãy nghĩ rằng cậu sẽ cố gắng thật giàu có và hãy lập kế hoạch để sau này phập vợ và con gái của thằng mập địt đó khi hắn ta đang bị trói trên ghế và mở to mắt nhìn !"
Đêm đó dưới cơn mưa khi đôi chân đã mệt rã rời, tôi như thấy ngọn lữa bùng cháy trong trái tim mình. Hắn ta đã đúng tôi không thể gục ngã như vậy. Cuối cùng tôi nhậu cùng hắn trong căn lều đến khi hắn say tôi đã trói hắn lại và báo cảnh sát. Tôi cảm thấy khá tội lỗi khi đã bịa chuyện để lừa hắn. Rít trên môi điếu thuốc đã thấm một ít nước mưa mà tôi lấy từ túi áo của hắn, trầm ngâm... tôi nghĩ hắn đã thực sự xem tôi là một người bạn ....những lon bia lạnh cũng thật tuyệt và.... lỗ đít của hắn cũng thật khít :((((
 • Author
  VN Zack Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Kết hay đấy
 • Author
  Drakie14 Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  câu chuyện thật nhân văn! và sai chính tả, loser nhé
 • Author
  Xuan Viet Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đồ ăn trộmemo
 • Author
  I'm sad Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  @Xuan Viet ủa có vụ j vậy bn t ng tối cổ bn thông não giúp
Author Trả lời
Nguyenle vietcuong Thành viên 3 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
ok, quả plot twist này ảo đấy

vậy hóa ra từ bao lâu nay trái đất là cái trại huấn luyện chiến binh để cứ 100 năm thì thằng mặt nồi nào đấy lại bốc vài người ở trái đất đến dị giới để giết quỷ vương

đụ mọe