Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 95 - Trang 111
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG-BANG CHỦ Thành viên 15 phút trước Chapter 98 Báo vi phạm
con tóc đỏ tông đồ thằng lửa là ai đấy, main quen à, nó có phải con bánh bèo ngày trước koemo
Author Trả lời
Shiigu ~ Thành viên 24 phút trước Báo vi phạm
Raw các tập tiếp theo cho ai hóng: https://tiny.one/raw-comic
Author Trả lời
đạt Thành viên 54 phút trước Chapter 4 Báo vi phạm
DIO-hồi-sinh-lại-để-làm-thầy-giáo:))
Author Trả lời
le thu Thành viên 1 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Tôi cá là chúa đang dụ đấy, nói ra thì main sẽ đi giết ông chúa thì sẽ bắt tận tay
Author Trả lời
FM Nuko Thành viên 1 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
emonhưng tông đồ của t hơi khó chơi tý , có tý thui , nên nói ra cũng ko biết có ai đụng đc nó ko
Author Trả lời
Poi Poi Thành viên 1 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Chúa này sao giống ông thần bên thất nghiệp chuyển sinh z
 • Author
  Nguyá»…n Anh VÅ© Thành viên 40 phút trước Báo vi phạm
  Teleport đấy bạn :)))
 • Author
  Minh Nhật Thành viên 6 phút trước Báo vi phạm
  Hitogami dấy :>>>
Author Trả lời
Nh Thành viên 2 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Ơ thế con iris phản bội là tông đồ của chúa à
 ai biết tại sao nó phản bội k ạ
 thấy nó hnhu thích main
Author Trả lời
N Thành viên 2 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Đù có tông đồ của chúa nữa à
 thế main hơi cùi rồi
Author Trả lời
Sai Ki Thành viên 2 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Tông đồ của chúa hình như là Hắc phù thủy nhỉ
 • Author
  valkyrie raizel Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Có lẽ vậy
Author Trả lời
An An Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
https://l*ink1s.com/the-return-of-raw-full ( bỏ dấu *)
raw chap 100 đây các bác, đội mũ bảo hiểm zo
Author Trả lời
An An Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
https://l*ink1s.com/the-return-of-raw-full ( bỏ dấu *)
raw chap 100 đây các bác, đội mũ bảo hiểm zo
Author Trả lời
Kissa Sins Thành viên 2 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Chúa này bên Mushoku Tensei lạc qua đây à? emo
Author Trả lời
. Malphite - hòn đá vô dụng Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Super Idol的笑容
Super Idol de xiàoróng
Super Idol tơ xeo rúng

都没你的甜
dōu méi nǐ de tián
tâu mấy nỉ tơ thén

八月正午的阳光
bā yuè zhèngwǔ de yángguāng
pa duê châng ủ tơ dáng quang

都没你耀眼
dōu méi nǐ yàoyǎn
tâu mấy nỉ dao dẻn

热爱105°C的你
rèài 105°C de nǐ
rưa ai 105°C tơ nỉ

滴滴清纯的蒸馏水
dī dī qīng chún de zhēngliúshuǐ
ti ti tring truấn tơ châng liếu suẩy

你不知道你有多可爱
nǐ bù zhīdào nǐ yǒu duō kěài
nỉ pu chư tao nỉ dẩu tua khửa ai

跌倒后会傻笑着再站起来
diēdǎo hòu huì shǎxiào zhe zài zhàn qǐlái
tia tảo hâu huây sả xeo chưa chai chan trỉ lái

你从来都不轻言失败
nǐ cónglái dōu bù qīng yán shībài
nỉ trúng lái tâu pu tring dén sư pai

对梦想的执着一直不曾更改
duì mèngxiǎng de zhízhuó yīzhí bùcéng gēnggǎi
tuây mâng xẻng tơ chứ chúa i chứ pu trấng câng cải

很安心当你对我说
hěn ānxīn dāng nǐ duì wǒ shuō
hẩn an xin tang nỉ tuây ủa sua

不怕有我在
bùpà yǒu wǒ zài
pu p'a dẩu ủa chai

放着让我来
fàng zhe ràng wǒ lái
phang chưa rang ủa lái

勇敢追自己的梦想
yǒnggǎn zhuī zìjǐ de mèngxiǎng
dủng cản chuây chư chỉ tơ mâng xẻng

那坚定的模样
nà jiāndìng de múyàng
na chen ting tơ mú dang

Super Idol的笑容
Super Idol de xiàoróng
Super Idol tơ xeo rúng

都没你的甜
dōu méi nǐ de tián
tâu mấy nỉ tơ thén

八月正午的阳光
bā yuè zhèngwǔ de yángguāng
pa duê châng ủ tơ dáng quang

都没你耀眼
dōu méi nǐ yàoyǎn
tâu mấy nỉ dao dẻn

热爱105°C的你
rèài 105°C de nǐ
rưa ai 105°C tơ nỉ

滴滴清纯的蒸馏水
dī dī qīng chún de zhēngliúshuǐ
ti ti tring truấn tơ châng liếu suẩy

在这独一无二
zài zhè dúyīwúèr
chai chưa tú i ú ơ

属于我的时代
shǔyú wǒ de shídài
sủ úy ủa tơ sứ tai

莫忘了初心常在
mò wàng le chū xīn cháng zài
mua oang lơ tru xin tráng chai

痛快去热爱
tòngkuài qù rèài
thung khoai truy rưa ai

热爱105°C的你
rèài 105°C de nǐ
rưa ai 105°C tơ nỉ

滴滴清纯的蒸馏水
dī dī qīng chún de zhēngliúshuǐ
ti ti tring truấn tơ châng liếu suẩy

在这独一无二
zài zhè dúyīwúèr
chai chưa tú i ú ơ

属于我的时代
shǔyú wǒ de shídài
sủ úy ủa tơ sứ tai

莫忘了初心常在
mò wàng le chū xīn cháng zài
Author Trả lời
Se Ki Thành viên 2 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Đầu trọc trắng toát
Author Trả lời
Minato Namikaze Thành viên 2 giờ trước Chapter 99 Báo vi phạm
Chúa này đổi sang màu đen thì truyện này thành Connan à
 • Author
  Nguyễn Hiếu Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  đó là hung thủ nhưng màu trắng :))
  emo