Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân - Chapter 59

[Cập nhật lúc: 08:14 14/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 1
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 2
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 3
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 4
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 5
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 6
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 7
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 8
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 9
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 10
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 11
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 12
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 13
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 14
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 15
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 16
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 17
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 18
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 19
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 20
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 21
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 22
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 23
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 24
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 25
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 26
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 27
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 28
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 29
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 30
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 31
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 32
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 33
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 34
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 35
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 36
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 37
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 38
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 39
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 40
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 41
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 42
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 43
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 44
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 45
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 46
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 47
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 48
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 49
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 50
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 51
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 52
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 53
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 54
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 55
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 56
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 57
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 58
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 59
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 60
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 61
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 62
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 63
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 64
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 65
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 66
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 67
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 68
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 69
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 70
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 71
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 72
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 73
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 74
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 75
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 76
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 77
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 78
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 79
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 80
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 81
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 82
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 83
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 84
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 85
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 86
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 87
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 88
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 89
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 90
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 91
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 92
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 93
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 94
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 95
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 96
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 97
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 98
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 99
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 100
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 101
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 102
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 103
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 104
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 105
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 106
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 107
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 108
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 109
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 110
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 111
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 112
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 113
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 114
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 115
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 116
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 117
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 118
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 119
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 120
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 121
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 122
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 123
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 124
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 125
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 126
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 127
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 128
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 129
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 130
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 131
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 132
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 133
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 134
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 135
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 136
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 137
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 138
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 139
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 140
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 141
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 142
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 143
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 144
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 145
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 146
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 147
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 148
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 149
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 150
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 151
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 152
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 153
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 154
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 155
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 156
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 157
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 158
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 159
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 160
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 161
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 162
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 163
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 164
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 165
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 166
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 167
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 168
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 169
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 170
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 171
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 172
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 173
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 174
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 175
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 176
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 177
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 178
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 179
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 180
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 181
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 182
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 183
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 184
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 185
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 186
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 187
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 188
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 189
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 190
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 191
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 192
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 193
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 194
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 195
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 196
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 197
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 198
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 199
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 200
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 201
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 202
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 203
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 204
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 205
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 206
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 207
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 208
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 209
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 210
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 211
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 212
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 213
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 214
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 215
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 216
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 217
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 218
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 219
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chap 59 - Trang 220
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Ta Hi Thành viên 4 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Art đẹp, đấm đá tốt. Nhưng xây dựng nội dung thì đuối quá. Càng về sau càng chán, như kiểu chạy cho xong vây.
 • Author
  I am ZERO Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Đồng ý, khúc đầu hay mà dần về sau gượng ép quá, hy vọng con tác sớm khôi phục lại công lực
Author Trả lời
Bi Anh Thành viên 6 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
End rồi à ?
Author Trả lời
04lk wtf Thành viên 7 ngày trước Chapter 36 Báo vi phạm
dùng hẳn haki luôn à ? căng căng căng :)))))))))))))
Author Trả lời
Ma Vương loli Thành viên 8 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Mới rút 2 châm thôi đã mạnh ngan hàng với những top cao thủ rồi. Vậy 6 châm mà rút hết thì...
Author Trả lời
. Thành viên 9 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Chờ ngày anh Long thống nhất giang hồ
Author Trả lời
Du Thiên Giả Thành viên 9 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Biến mất nhưng ko phế, level của main sẽ bay tới nóc trời :)))
Author Trả lời
Nguyễn Huỳnh Nhật Huy Thành viên 9 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Phi Long thoát thai hoán cốt ,kiểu như niết bàn trùng sinh ấy rồi mất kí ức
Author Trả lời
D Furin Thành viên 9 ngày trước Chapter 57 Báo vi phạm
uhm,nó méo phải phi long
 • Author
  Ma Vương loli Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Là main chứ ai 3. Chỉ là lí do nào đó main mất kí ức là đệ nhất của mình. Và biến thành con rối quấy phá như con nít nên nguoief mạnh thứ 2 phải dùng toàn bộ công lực với ngân châm ngăn chặn vận khí và nạp khí để phong ấn sức mạnh của main lại. Và trở thành người bình thường
Author Trả lời
M I O Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
Raw các tập tiếp theo cho ai hóng: https://tiny.one/raw-comic
Author Trả lời
@@ Rape Loli Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
Ơ thế thằng main là không công à vàng đâu tiền đâu đồ chôm đc đâu
 • Author
  Huy Hung Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  Tí nó đi vài bước là có ấy mà ÷)
Author Trả lời
Yazaki Xino Thành viên 10 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Goku + bản năng vô cực + rồng nạp đầu + murim =))
Author Trả lời
Nguyá»…n Trường Thành viên 10 ngày trước Chapter 30 Báo vi phạm
Công thằng kia cướp đồ về thằng này xung công quỹ với đánh quả lẻ cây kiếm, hảo bằng hữuemo
Author Trả lời
7 G Thành viên 10 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Con này yêu thg Tiểu Mã ak , tưởng là bằng hữu cùng nhau diệt thiên ma
 • Author
  Destroyer Pussy Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  Nhìn cũng đẹp đôi, lỡ đâu tác giả hint
Author Trả lời
Shiba Tatsuya Thành viên 10 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Gáy cho cố vô rồi ngậm cả đống hành để giờ biệt tâm biệt tích dm main chơi nguemo
Author Trả lời
Dm Wibu Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
Tìm truyện: main tái sinh vào thế giới giả tưởng nơi tất cả mọi người khi sinh ra đều có sự bảo hộ của ít nhất 2 vị thần nhất định trong số 12 vị thần tối cao...theo truyền thuyết A hùng huyền thoại mạnh nhất TG 1000 năm trước đc 5 vị thần bảo hộ...main sinh ra trong gia đình hoàng gia và chỉ có 1 sự bảo hộ của vị thần...bị cho là kẻ vô dụng rẻ rách bị vứt bỏ vào rừng hoang...nhưng ko ai biết rằng sự bảo hộ duy nhất mà mọi người cho rằng vô dụng đó lại là " SỰ BẢO HỘ CỦA TẤT CẢ CÁC VỊ THẦN TỐI CAO", truyện kể về sự trả thù và lập vương quốc của ĐỨA CON CƯNG CỦA CÁC VỊ THẦN
 • Author
  Invictus Sol Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
 • Author
  Hải Đăng Thành viên 9 ngày trước Báo vi phạm
  Anh hùng mạnh nhất trở lại phải ko á