Tôi Là Lính Mới - Chapter 64

[Cập nhật lúc: 01:13 07/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 1
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 2
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 3
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 4
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 5
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 6
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 7
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 8
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 9
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 10
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 11
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 12
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 13
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 14
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 15
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 16
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 17
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 18
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 19
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 20
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 21
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 22
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 23
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 24
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 25
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 26
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 27
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 28
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 29
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 30
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 31
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 32
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 33
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 34
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 35
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 36
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 37
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 38
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 39
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 40
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 41
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 42
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 43
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 44
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 45
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 46
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 47
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 48
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 49
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 50
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 51
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 52
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 53
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 54
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 55
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 56
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 57
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 58
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 59
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 60
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 61
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 62
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 63
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 64
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 65
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 66
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 67
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 68
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 69
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 70
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 71
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 72
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 73
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 74
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 75
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 76
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 77
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 78
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 79
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 80
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 81
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 82
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 83
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 84
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 85
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 86
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 87
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 88
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 89
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 90
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 91
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 92
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 93
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 94
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 95
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 96
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 97
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 98
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 99
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 100
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 101
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 102
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 103
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 104
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 105
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 106
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 107
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 108
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 109
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 110
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 111
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 112
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 113
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 114
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 115
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 116
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 117
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 118
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 119
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 120
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 121
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 122
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 123
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 124
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 125
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 126
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 127
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 128
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 129
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 130
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 131
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 132
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 133
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 134
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 135
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 136
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 137
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 138
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 139
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 140
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 141
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 142
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 143
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 144
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 145
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 146
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 147
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 148
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 149
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 150
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 151
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 152
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 153
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 154
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 155
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 156
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 157
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 158
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 159
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 160
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 161
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 162
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 163
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 164
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 165
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 166
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 167
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 168
Tôi Là Lính Mới chap 64 - Trang 169
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Sửu Nhi Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
Tôi nhớ có main có 2 kiếp trước 1 là anh hùng mạnh nhất thế giới cái kiếp sau chán quá qua học phép ai ngờ ngoắc cái trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới cái main chuyển sinh hay sao ấy lúc cầm khúc gỗ có ngay kĩ năng kiếm bậc cao ai biết cho xin tên
 • Author
  .. Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 11 giờ trước Chapter 65 Báo vi phạm
Main chất vl, mà đôi dày bá vậy
Author Trả lời
Sky ๖ۣXMVä¹›phuong duy Thành viên 1 ngày trước Chapter 8 Báo vi phạm
ụ ựa ... chạp 8 rồi chưa thấy main mặt trang bị giáp quần áo gì ... lòng thòng đi dạo khắp nơi vậy
Author Trả lời
Trương Huy Thành viên 1 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Hóng thằng main lợi dụng 3 con creep cho vụ gì đây 🤣
Author Trả lời
Trần Xuân Lợi Thành viên 2 ngày trước Chapter 56 Báo vi phạm
khi nào các nv khác mới bt tuy 2 mà 1 vậy mn
Author Trả lời
Nhiên Vãn Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
rồi có đánh lại nó ko mà ráng đuổi như mình ăn dc nó vậy?
 • Author
  Minako Amehika Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Ko biết đường thì phải đi theo cái ng biết đường để mà sống, đéo ai dạy mày thế à, ở cái nơi đéo biết 1 tí thông tin gì thì phải dùng cái đầu chớ.
 • Author
  Nhiên Vãn Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  m có đọc lướt ko? Có đọc nó nói cái gì ko? mà thôi cãi với loại ko não như m mệt bome, phải chăng vài năm trước m an phận làm tinh trùng đi là dc rồi sinh ra chi cho bố mẹ phiền lòng vậy?
 • Author
  Minh Hoang Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Mày lướt à? Ko thấy nó nhìn thấy main chạy vào trong hang à? Nghĩa là nó thấy 1 con đường sống đó thằng ngu, thằng cmt đúng rồi đấy. Mấy đứa ngu đọc đéo hiểu tình tiết nó nói gì
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang-Scp 049 Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Đồ bó sát,ko mặc quần,giày chất nhờn,tiếp theo là j đây
Author Trả lời
Dang tran Quoc nguyen Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Bạn đang tìm hentai ảnh động nhưng không có đừng lo  tôi  cho link                                                            https://imhentai.xxx/view/700472/1/
Author Trả lời
Sửu Nhi Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Đu tính ra mốt có Sk thế giới boss có mấy ngàn tỉ máu mà main chém nhẹ xong rồi out ra tắm rửa ăn cơm rồi ngủ 1 giấc cái lên báo lun ( người gây dame cao nhất )
 • Author
  . Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Main chỉ cần đụng nhẹ một phát là đủ lên top r
Author Trả lời
Baby 05 Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Trc thì đông , main chạy còn hợp lý , bây giờ còn có 3 đứa mà dâm đuổi giết thằng main , ảo thật đấy
 • Author
  Solo Levelling Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  nó nuôi mà tí thịt
 • Author
  Đạt Trần Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  đôi khi mạnh quá dẫn mấy con creep theo cho vui nhà ấy mà :))
 • Author
  Dis Pater Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Não con đó dồn xuống ngực hết rồi bạn ạ
 • Author
  Trần Nga Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Đọc lướt à ?? Nó bảo bọn kia vẫn còn giá trị lợi dụng mà bro
 • Author
  Baby 05 Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  T bảo là 2 chị em kia dám đuổi giết  main chứ t ko bảo là sao main ko giết luôn bọn nó mà :(
Author Trả lời
tran nhu nhong Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
hết méo mặc đồ rồi giờ chơi chất nhờnemo
Author Trả lời
Nguyễn Chiến Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Truyện hay mà cứ nhét con bitch vào chiếm phân cảnh vãi nồi. Xem bực thêm chứ có hài con mẹ gì đâu 😑
 • Author
  Minh Hoang Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Thì nhờ nó main mới nát chứ ? Ngu vl
 • Author
  Nguyễn Chiến Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Sủa gì vậy cháu?
Author Trả lời
Con cu cô đơn Quá Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
d.m ông tác giả đừng có bảo là để con bitch kia giảng hòa với main nhé. Bỏ mẹ con phò ra đi, cứ cho nó đi cùng main làm cc gì
 • Author
  heh Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  thấy nó ăn hành suốt cũng tội vl :))
 • Author
  Duy Diy Hephaestus Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Hãy coi nó như team rocket trong pokemon
 • Author
  Tạc Thiên Bang* Thanhs12s Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  duy nói đúng
 • Author
  . Nousagi Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Duy nói hay :))
Author Trả lời
. Có cái con củ kẹc Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Bộ quần áo bó thả rông h lại thêm quả gel bôi trơn này nữa sắp tới chắc có thêm cây micro rung lắc hay đuôi cáo j đấy thì t cx ko thấy lạ đâu
Author Trả lời
Linh Nguyen Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Giết con phò kia chầm kảm đc k
 • Author
  Succubus Lord Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Vẫn còn tác dụng bạn à.