Tôi Là Lính Mới - Chapter 65

[Cập nhật lúc: 07:11 14/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 1
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 2
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 3
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 4
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 5
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 6
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 7
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 8
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 9
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 10
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 11
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 12
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 13
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 14
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 15
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 16
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 17
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 18
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 19
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 20
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 21
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 22
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 23
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 24
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 25
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 26
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 27
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 28
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 29
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 30
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 31
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 32
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 33
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 34
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 35
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 36
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 37
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 38
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 39
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 40
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 41
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 42
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 43
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 44
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 45
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 46
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 47
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 48
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 49
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 50
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 51
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 52
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 53
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 54
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 55
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 56
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 57
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 58
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 59
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 60
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 61
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 62
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 63
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 64
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 65
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 66
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 67
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 68
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 69
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 70
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 71
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 72
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 73
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 74
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 75
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 76
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 77
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 78
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 79
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 80
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 81
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 82
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 83
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 84
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 85
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 86
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 87
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 88
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 89
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 90
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 91
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 92
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 93
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 94
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 95
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 96
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 97
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 98
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 99
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 100
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 101
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 102
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 103
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 104
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 105
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 106
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 107
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 108
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 109
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 110
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 111
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 112
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 113
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 114
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 115
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 116
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 117
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 118
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 119
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 120
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 121
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 122
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 123
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 124
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 125
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 126
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 127
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 128
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 129
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 130
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 131
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 132
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 133
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 134
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 135
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 136
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 137
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 138
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 139
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 140
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 141
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 142
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 143
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 144
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 145
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 146
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 147
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 148
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 149
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 150
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 151
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 152
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 153
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 154
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 155
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 156
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 157
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 158
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 159
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 160
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 161
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 162
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 163
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 164
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 165
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 166
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 167
Tôi Là Lính Mới chap 65 - Trang 168
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 2 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Main vip
Author Trả lời
Phương Quang Là con đỹ Thành viên 3 ngày trước Chapter 49 Báo vi phạm
Sau này con đa hí có về với main k vậy? Có hoàn lương k vậy mng?
Author Trả lời
Catty ya Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
Raw các tập tiếp theo cho ai hóng: https://tiny.one/raw-comic
Author Trả lời
Nguyá»…n Long Thành viên 6 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Truyện nhiều đoạn dịch tối nghĩa và khó hiểu nhỉ
Author Trả lời
Money$ Thành viên 6 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Có ai hiểu nỗi lòng của t ko? T muốn tác giả ship main với anh bạn thân của ổng vl:)) kiểu xứng đôi vừa lứa:)))
BL muôn nămemo
 • Author
  Lâm Hoài Ann Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Đéo ai hiểu nổi lồng của mày đâu
 • Author
  SAC đồ thần Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Nổi lòng như cc
 • Author
  :))) Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  tao hiểu nỗi lòng của m vì tao thấy hình như vậy thậtemo
Author Trả lời
Nguyá»…n Long Thành viên 6 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
Cái kiếm đc tặng sao càng vẽ càng giống kiểu dao găm nhỉ, cũng có thể là đoản kiếm nhưng nó đc tặng kiếm cơ mà
Author Trả lời
Nguyá»…n Long Thành viên 6 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
Thế cuối cùng main k mặc gì đúng không, đầu tiên vẽ tối tối tưởng mặc mỗi quần đùi thôi, ít ra cho nó cái bộ rách nhất cũng đc, k thì cái sịp chứ
Author Trả lời
Đọc giả . Thành viên 6 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Quả mặc tao kết nhất của mian , ăn hết cả vỏ dưa tới triệt để thì thôi 🖤emomeeeeeee vãi
 • Author
  Taiga Junichiro Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  emo vắt cạn, ăn sạch ...
Author Trả lời
Phan Alex Xuân Vỹ Thành viên 7 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Ngu thì chết
Author Trả lời
ghiền thể loại furry, tomboy, dark skin :> Thành viên 7 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Quả mặt đặc trưng của main sau khi ai đó hết giá trị lợi dụng emo
Author Trả lời
Hội chống trẩu 01 Thành viên 7 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Đi chung với top1 sever tương lai thì đỡ thế đéo nào đc
Author Trả lời
Luận Gzmof Thành viên 7 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
lol
Author Trả lời
Lê Anh Thành viên 7 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
đọc chap 1 đã hài vãi cả đái hahahaaemo
Author Trả lời
Công Lập Thành viên 7 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Tội Con Nhỏ 🤣
Author Trả lời
Succubus Lord Thành viên 7 ngày trước Chapter 66 Báo vi phạm
Main mà thua thì lại mở ra điều kiện thắng thì đc buff tiếp :))
 • Author
  of Me Note Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  xin link avata bro